Samarucs València és un club esportiu on gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals i heterosexuals podem practicar esport en un entorn de tolerància i de no discriminació. També estem oberts a totes les persones que vulguen vindre a fer esport amb nosaltres.

Actualment estan en actiu les seccions de natació, voleibol, muntanyisme i futbol. Amb la participació dels socis i les sòcies es pretén ampliar les seccions i també realitzar altres activitats lúdiques, com ara visites culturals o gastronòmiques.política de privacitat i de protecció de dades

A través del present avís, CLUB ESPORTIU LGTB+ SAMARUCS València (d'ara endavant, C.E. LGTB+ SAMARUCS València) informa  els usuaris del lloc www.samarucs.org que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, posa de manifest la present Política respecte al tractament i protecció de dades personals (d'ara endavant RGPD) sobre la seua política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decidisquen de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar-li les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis i el desenvolupament de les seues activitats esportives.

La present Política s’aplica:

A aquelles persones que visiten la pàgina web del C.E. LGTB+ SAMARUCS València, www.samarucs.org (d'ara endavant, en qualsevol referència a aquesta s'entendran també compreses la seua versió en valencià i en espanyol, https://www.samarucs.org / ).

A aquelles persones que voluntàriament es comuniquen amb el C.E. LGTB+ SAMARUCS València a través de correu electrònic, xat o que emplenen qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades en la pàgina web del C.E. LGTB+ SAMARUCS València.

A aquelles persones que sol·liciten informació sobre els productes i serveis del C.E. LGTB+ SAMARUCS València o que sol·liciten participar en alguna de les activitats esportives del C.E. LGTB+ SAMARUCS València.

Als qui formalitzen una relació contractual amb el C.E. LGTB+ SAMARUCS València.

Als qui utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que implique la comunicació de dades a C.E. LGTB+ SAMARUCS València o l'accés a dades per C.E. LGTB+ SAMARUCS València per a la prestació dels seus serveis.

A qualssevol altres o uns altres que, directament o indirectament, hagen donat el seu consentiment exprés perquè les seues dades siguen tractades per part del C.E. LGTB+ SAMARUCS València per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política.

La condició de soci o la realització d'activitats organitzades pel C.E. LGTB+ SAMARUCS València requereix l'acceptació expressa d'aquesta Política.

També s'informa  els usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular dels quals i responsable és C.E. LGTB+ SAMARUCS València i que du a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la teua sol·licitud i, si escau, enviar-te informació sobre les activitats de C.E. SAMARUCS que puguen resultar del teu interés, per a això C.E. LGTB+ SAMARUCS València sol·licita el teu consentiment, incloses les comunicacions enviades per sistemes de telefonades automàtiques a través de serveis de telecomunicacions sense intervenció humana, com ara missatges SMS i correu electrònic.

 

C.E. LGTB+ SAMARUCS València adverteix que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seues dades personals, per la qual cosa les dades que facilite a C.E. LGTB+ SAMARUCS València han de ser dades personals, corresponents a la seua pròpia identitat, adequades, pertinents, actuals, exactes i verdaderes. En aquest sentit, l'usuari o client serà l'únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que cause a tercers o a C.E. LGTB+ SAMARUCS València per l'ús de dades d'una altra persona o de les seues pròpies dades quan siguen falses, errònies, no actuals, inadequades o no pertinents. Igualment, la persona usuària o sòcia que comunique les dades personals d'un tercer serà responsable d'haver recaptat l'autorització corresponent de la mateixa persona interessada, així com de les seues conseqüències en cas contrari.

Llevat que específicament s'establisca el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, C.E. SAMARUCS podrà, depenent del cas, no ser capaç de cursar la sol·licitud concreta que s'efectue.

L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, i respondrà dels danys i perjudicis que poguera ocasionar per causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

De la mateixa manera, la persona usuària o sòcia que comunique dades personals al C.E. LGTB+ SAMARUCS València declara ser major d'edat, de conformitat amb el que disposa la legislació espanyola, i s’absté en cas contrari de facilitar dades al C.E. LGTB+ SAMARUCS València. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d'edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà aplicable subsidiàriament respecte a aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s'establisquen amb caràcter especial i siguen comunicades, sense caràcter limitatiu, a través dels formularis de registre, contractes i/o condicions dels serveis particulars, i, per tant, aquesta Política és complementària de les esmentades en allò que aquestes no preveuen expressament.

Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

· En el cas de l'enviament d'un correu electrònic a C.E. LGTB+ SAMARUCS València o d'una comunicació de dades personals a través de qualsevol altre mitjà, com pot ser un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades per part del C.E. LGTB+ SAMARUCS València és l'atenció de les consultes i sol·licituds d'informació que es plantegen sobre els serveis i activitats esportives organitzades pel C.E. LGTB+ SAMARUCS València.

· En el cas de formularis de C.E. LGTB+ SAMARUCS València que les persones interessades emplenen per a participar en alguna de les accions comercials del C.E. LGTB+ SAMARUCS València, la finalitat serà la de possibilitar aquesta participació, així com l'enviament de comunicacions sobre les activitats esportives organitzades pel C.E. LGTB+ SAMARUCS València, llevat que la persona interessada manifeste expressament la seua oposició en aquest moment de la recollida de les seues dades. No obstant aitò anterior, la persona interessada podrà modificar la seua decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitge, a través del correu electrònic info@samarucs.org.

· En la sol·licitud de participació i les activitats esportives del C.E. LGTB+ SAMARUCS València, es recolliran únicament aquelles dades personals que foren necessàries per a possibilitar la prestació dels serveis i remuneració d'aquests per part de les persones sòcies o simpatitzants, i aquestes dades seran recollides i tractades amb les finalitats següents:

La finalitat principal consistirà en el manteniment de la relació que permeta al C.E. LGTB+ SAMARUCS València oferir l'accés a serveis esportius i activitats culturals a la persona sòcia, de conformitat amb la naturalesa i característiques dels serveis sol·licitats, contactant C.E. LGTB+ SAMARUCS València amb la persona sòcia o simpatitzant a través de l'adreça d'e-mail, telèfon o altres mitjans indicats per aquesta última.

Per a l'enviament de documentació i informació relacionada amb els serveis oferits pel C.E. LGTB+ SAMARUCS València o de terceres entitats esportives o culturals, així com per a l'enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre aquests o uns altres de similars per part de C.E. LGTB+ SAMARUCS València, a través de correu postal, e-mail, telèfon, SMS o altres mitjans indicats pel client, llevat que aquest manifeste expressament la seua oposició en aquest moment de la seua incorporació al Club com a persona sòcia o simpatitzant. Independentment de si la persona sòcia o simpatitzant haguera triat rebre o no informació comercial del C.E. LGTB+ SAMARUCS València, podrà modificar la seua decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitge, a través del correu electrònic info@samarucs.org.

En compliment del que es disposa en la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, C.E. LGTB+ SAMARUCS València informa  l'usuari que es procedirà a retindre i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions, així com si escau, a comunicar aquestes dades als òrgans competents sempre que concórreguen les circumstàncies legals previstes en aquesta llei.

Per a totes aquelles altres finalitats, que de forma expressa apareguen recollides en les condicions específiques que s’apliquen al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest.

Termini de conservació de les dades personals

El C.E. LGTB+ SAMARUCS València conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades. C.E. LGTB+ SAMARUCS València podrà mantindre degudament bloquejades aquestes dades durant el període en el qual es pogueren derivar responsabilitats de la seua relació amb la persona sòcia o simpatitzant.

En el cas de les dades objecte de conservació amb motiu de la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, el període de conservació d'aquests serà el detallat en aquesta normativa.

Destinataris de les dades personals

Els destinataris de les dades personals recollits per C.E. LGTB+ SAMARUCS València seran els següents:

La junta directiva i les persones que coordinen i/o organitzen les activitats esportives i culturals del C.E. LGTB+ SAMARUCS València en el compliment de les seues funcions.

Els proveïdors del C.E. LGTB+ SAMARUCS València que intervinguen en la prestació dels serveis, en el cas que això fóra necessari per a la prestació d'aquests.

Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en el cas que C.E. LGTB+ SAMARUCS València fóra requerit d’acord amb la legislació per a proporcionar informació relacionada amb els seus clients i els seus serveis.

Qualssevol altres que a causa de la naturalesa del servei hagen d'accedir a les dades facilitades amb aquest, tal com es detalla en les condicions específiques que s’apliquen al servei sol·licitat per la persona sòcia o simpatitzant i acceptades expressament per aquesta en cada prestació de servei.

Drets dels usuaris i exercici d'aquests

Els usuaris podran exercir en qualsevol moment els següents drets reconeguts pel RGPD:

  • Dret d'accés: els usuaris tenen dret a obtindre de C.E. LGTB+ SAMARUCS València informació sobre si s'estan tractant dades personals que el concernisquen, a accedir a aquestes i a obtindre informació sobre el tractament realitzat.
  • Dret a obtindre una còpia de les seues dades personals.
  • Dret de rectificació: els usuaris tenen dret al fet que el C.E. LGTB+ SAMARUCS València rectifique les seues dades personals en el cas que foren inexactes o incompletes.
  • Dret de supressió: els usuaris tenen dret al fet que es procedisca a la supressió de les dades quan aquestes ja no resulten necessàris per a la finalitat per a la qual van ser proporcionades o quan concórreguen la resta de circumstàncies legalment previstes.
  • Dret de limitació del tractament: els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seues dades personals, de manera que no s'apliquen a aquestes les operacions de tractament que hagen de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l'article 18 del RGPD.
  • Dret a la portabilitat: els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbisquen exclusivament a l'usuari i hagen sigut facilitades per aquest.

Els usuaris podran exercir aquests drets de les formes següents:

Si són sòcies i/o simpatitzants del C.E. LGTB+ SAMARUCS València, les persones usuàries podran comprovar a cada moment les seues dades personals a través de l'apartat “Les meues dades personals” de l'eina “Accés”, a la qual s'accedeix autenticat des de https://www.samarucs.org/gestion/. També podran enviar un missatge a través de l'apartat “Contacte” d'aquesta eina, i indicar el dret que desitgen exercir.

· La persona usuàriai o el seu representant legal podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb el que s'estableix en la RGPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, per a això han de dirigir una comunicació electrònica a l'adreça info@samarucs.org, en la qual s'acredite la identitat de l'usuari.

Autoritat de control

Les persones usuàries podran dirigir-se a l'autoritat de control local que corresponga si considera que el tractament realitzat respecte de les seues dades personals no ha sigut realitzat d’acord amb la legislació.

L'autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de les quals de contacte es troben disponibles en la seua pàgina web, en concret en http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php.

Transferències internacionals de dades

En aquells serveis del C.E. LGTB+ SAMARUCS València en els quals es requerisca la realització de transferències internacionals per a possibilitar-ne la prestació, aquesta circumstància serà recollida en les condicions específiques que s’apliquen al servei corresponent acceptat expressament per aquest de forma prèvia a aquestes.

C.E. LGTB+ SAMARUCS València com a encarregat del tractament

D’acord amb l'article 28 RGPD i concordants, C.E. LGTB+ SAMARUCS València tractarà les dades personals respecte a les quals la persona usuària ostentarà la condició de responsable o encarregat del tractament, quan això resulte necessari per a la prestació adequada dels serveis sol·licitats. En aquest cas, C.E. LGTB+ SAMARUCS València actuarà com a encarregat del tractament, d’acord amb els termes que a continuació s'indiquen:

El C.E. LGTB+ SAMARUCS València únicament tractarà les dades d’acord amb les instruccions de l'usuari responsable o encarregat del tractament, i no les usarà per a una finalitat diferent de la que figura en la present Política de protecció de dades o en les condicions contractuals que s’apliquen.

Complida la prestació dels serveis que motiven el tractament de les dades personals, aquestes seran destruïdes, igual que qualsevol suport o documents en què conste alguna dada de caràcter personal o qualsevol tipus d'informació que s'haja generat durant, per a o per la prestació dels serveis objecte de les corresponents condicions. No obstant això anterior, C.E. LGTB+ SAMARUCS València podrà mantindre degudament bloquejades les citades dades durant el període en el qual es puguen derivar responsabilitats de la seua relació amb la persona usuària, ja siga sòcia o simpatitzant.

 

En el cas que C.E. LGTB+ SAMARUCS València destine les dades a una altra finalitat o els comunique o utilitze incomplint la present Política de protecció de dades i/o les corresponents condicions del servei, serà considerat també responsable del tractament.

C.E. LGTB+ SAMARUCS València s'obliga, de conformitat amb l'article 28 del RGPD, a mantindre el degut secret professional respecte de les dades personals a les quals haja d'accedir o tractar amb la finalitat de complir en cada cas a fi de les condicions del servei que s’apliquen, tant durant com després de la terminació d'aquests, i es compromet a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat prevista en cada cas i a exigir aquest nivell de compromís a qualsevol persona que dins de la seua organització participe en qualsevol fase del tractament de les dades personals responsabilitat del client.

D'acord amb el que s'estableix en el RGPD seran aplicable les següents regles en relació amb la forma i modalitats d'accés a les dades per a la prestació dels serveis:

1. En el cas que el C.E. LGTB+ SAMARUCS València haja d'accedir als recursos de tractament situats en les instal·lacions del client, aquest serà responsable d'establir i implementar la política i mesures de seguretat, així com de comunicar aquestes al C.E. LGTB+ SAMARUCS València, el qual es compromet a respectar-les i a exigir-ne el compliment a les persones de la seua organització que participen en la prestació dels serveis.

2. Quan el C.E. LGTB+ SAMARUCS València accedisca via remota als recursos de tractament de dades responsabilitat del client, aquest haurà d'establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus sistemes de tractament remots, i el C.E. LGTB+ SAMARUCS València serà responsable d'establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus propis sistemes locals.

3. Quan el servei fóra prestat pel C.E. LGTB+ SAMARUCS València en els seus propis locals, el C.E. LGTB+ SAMARUCS València recollirà en el seu registre d'activitats les circumstàncies relatives al tractament de dades en els termes exigits pel RGPD, incloses les mesures de seguretat corresponents a aquest tractament.

C.E. LGTB+ SAMARUCS València ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

La persona usuària, tant en qualitat de sòcia com de simpatitzant autoritza al C.E. LGTB+ SAMARUCS València, en la seua qualitat d'encarregat del tractament, a subcontractar amb tercers, en nom i per compte del client, els serveis d'emmagatzematge, custòdia de les còpies de seguretat de dades i seguretat, i aquells que foren necessaris per a possibilitar la prestació dels serveis contractats, respectant en tot cas les obligacions imposades pel RGPD i la seua normativa de desenvolupament. En qualsevol moment, el client podrà dirigir-se al C.E. LGTB+ SAMARUCS València per a conéixer la identitat de les entitats subcontractades per a la prestació dels serveis indicats, les quals actuaran de conformitat amb els termes previstos en aquest document i prèvia formalització amb el C.E. LGTB+ SAMARUCS València d'un contracte de tractament de dades d’acord amb l’article 28.4 del RGPD.

La persona usuària, tant en qualitat de sòcia com de simpatitzant autoritza el C.E. LGTB+ SAMARUCS València a realitzar les accions que s'indiquen a continuació, sempre que siguen necessàries per a l'execució de la prestació dels serveis. Aquesta autorització queda limitada a la/less actuació/ons necessària/àries per a la prestació de cada servei i amb una durada màxima vinculada a la vigència de les condicions contractuals que s’apliquen:

A dur a terme el tractament de les dades personals en dispositius portàtils únicament pels usuaris o perfils d'usuaris assignats a la prestació dels serveis.

A dur a terme el tractament fora dels locals del client o del C.E. LGTB+ SAMARUCS València, únicament pels usuaris o perfils d'usuaris assignats a la prestació dels serveis.

L'entrada i eixida dels suports i documents que continguen dades personals, incloses les compreses o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del client responsable del tractament.

L'execució dels procediments de recuperació de dades que el C.E. LGTB+ SAMARUCS València es veja en l'obligació de realitzar.

El C.E. LGTB+ SAMARUCS València no es fa responsable de l'incompliment de les obligacions derivades del RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l'usuari en allò que a la seua activitat li corresponga i que es trobe relacionat amb l'execució del contracte o relacions comercials que l’unisquen a C.E. LGTB+ SAMARUCS València. Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derive del seu incompliment de les obligacions contractuals i de la mateixa normativa.

Igualment, C.E. LGTB+ SAMARUCS València es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades personals i del seu deure de protegir-les amb la deguda diligència. C.E. LGTB+ SAMARUCS València adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

C.E. LGTB+ SAMARUCS València es reserva el dret a modificar la present política, i informarà prèviament els usuaris dels canvis que se’n facen.


Publicat el divendres, 01 de juny de 2012

el club
publicitat

Diputacio Valencia
Cross
Coca-cola

ADI AGRUPACIÓN DEPORTIVA IBÉRICA LGTB
CLUB ASSOCIAT A
AGRUPACIÓN DEPORTIVA
IBÉRICA lgtb
MIAUKATUZ VITORIA-GASTEIZ
GEHITU
MADRID TITANES RUGBY
PANTERES GROGUES
GMADRID SPORTS
HALEGATOS
MADPOINT
ELAIOS
CHRYSALLIS
BJWHF
CIERZO
DEPORTE Y DIVERSIDAD