Regulation of the section in Hiking

Samarucs Hiking .
In our section of the club, we bring together those seeking out the natural world with our favourite sport, principally hiking.
Get to know our spectacular community, discover its untouched corners and old, Moorish roads, re-tread forgotten and lost routes between historic villages, scale summits with amazing views or just discover off the beaten track spots.regulation of the section

Modificacions al reglament de la secció, 16/11/2018

Acta de l'Assemblea del 16/11/2018

REGLAMENT DE LA SECCIÓ DE MUNTANYISME

DEL

GRUP D’ESPLAI ESPORTIU SAMARUCS+ LGTB VALÈNCIA

 

Títol I. Generalitats


Article 1.- Àmbit legal

La secció de Samarucs Muntanyisme forma part integrant del Club Esportiu Samarucs+LGTB València i per tant aquesta regla es supedita als estatuts generals de l'esmentat Club i afecta solament i exclusiva la secció de muntanyisme.


Article 2.- Àmbit territorial

L'àmbit territorial es desenvolupa dintre la Comunitat Valenciana, sense perjudici d'altres entitats i en col·laboració amb aquestes i amb les d'altres comunitats, podent realitzar activitats fora d'aquesta comunitat.


Article 3.- Objectius

La Secció de Samarucs Muntanyisme comparteix els objectius del Club al qual pertany pel que fa a visibilitat i a oferir una alternativa esportiva i de natura al col·lectiu LGTB, amb principis de tolerància i no discriminatoris de cap tipus.


Article 4.- Activitats

La Secció de Muntanyisme es centra en activitats relacionades amb el senderisme i amb la natura en general.Títol II. Figures


Article 5.- El simpatitzant

Es considera simpatitzant tot aquell que, no essent soci, forma part de l'estructura informativa i que rep les notificacions, informacions i novetats de la Secció.


El simpatitzant podrà participar de les activitats públiques de la Secció i proposar i organitzar activitats.


Amb aquesta figura es vol donar la màxima facilitat de participació possible.


Article 6.- El soci

Es considera soci tot aquell que pertany per dret propi al Club Esportiu Samarucs+LGTB València i que col·labora amb la quota estipulada.


El soci podrà beneficiar-se dels avantatges que li repercuteixen per aquesta condició i tindrà dret d'assistència, opinió i vot a les reunions, a més de poder proposar i organitzar activitats i de treballar en l'organització.


Es considera soci convidat aquell que, tot i no pertànyer al Club, pertanya a altres associacions anàlogues amb les quals es tinguen acords que així ho esmenten i en les condicions que s'estipulen. En cap cas tindrà dret a vot a les reunions de la Secció.


Article7.- L'assistent

L'assistent és aquell soci o simpatitzant que assisteix a una activitat, les condicions estipulades per a la qual ha d’acceptar des del moment que s'hi apunta fins que la finalitza.


Article 8.- El coordinador

És aquella persona voluntària i elegida per majoria dels socis en reunió de la Secció per a la coordinació de l'esmentada Secció amb les següents competències:

 • Coordinar les propostes d'activitats i tenir cura que no coincidisquen les unes amb les altres ni competisquen entre sí per al millor funcionament de totes elles, així com vetllar per evitar llargues temporades sense activitats.
 • Promoure un calendari d'activitats dels socis i simpatitzants com organitzadors i com assistents.
 • Tenir al dia i en correcte funcionament els mitjans de divulgació i informació que s'acorden en reunió de Secció, junta o assemblea, tant siguen full web, correu electrònic, facebook, twitter o el que es dispose.
 • Servir de pont d'informació entre la junta del Club i el socis de la Secció.
 • Tenir al dia els comptes de la Secció i presentar-los quan es requerisquen a les seues reunions, juntes del Club o assemblees.
 • Cobrir serveis complementaris, com ara la gestió de carnets de la federació de muntanya.


Per al correcte desenvolupament d'aquestes competències el coordinador es pot fer ajudar pels socis segons com convinga i s'organitze.


Article 9.- El guia

El guia és qualsevol soci o simpatitzant o grup d'aquests que pren aquesta figura des del moment que proposa una activitat fins el moment que la finalitza, i les seues funcions són:

 • Proposar al coordinador l'activitat que desitja oferir a la Secció i aportar les dades que estime necessàries per que els socis i simpatitzants coneguen les activitats i s'animen a assistir-hi.
 • Fer de guia durant l'activitat, preocupar la seua bona execució i el gaudi dels assistents i vetllar per la seguretat i integritat del grup.
 • Repartir els assistents entre el mitjans de transport disponibles i vetllar per fer-ho de la forma més econòmica per tots, això és, evitant les places buides en els esmentats mitjans de transport.
 • Fer el seguiment econòmic, realitzar el cobrament dels conceptes necessaris, intentar no provocar pèrdues a la Secció i presentar al coordinador a la fi de cada activitat els comptes corresponents, essent aquest acte l'últim que realitza aquesta figura com a tal.


Per al correcte funcionament d'aquestes competències es pot fer ajudar pels assistents a la seua activitat segons com convinga i s'organitze.


Pel servei aportat pel guia a la Secció, aquesta es farà càrrec de les despeses corrents (gasolina, assegurança, no-soci) en valor d'una persona, mentre que les despeses del seu hostalatge, en valor d'una persona, es prorratejaran entre els assistents a l'activitat.


Es confia en la bona voluntat del guia de no abusar de les competències del paràgraf anterior i de no carregar la Secció amb preus abusius en transports i allotjaments, així com en que no n’obtinga cap benefici.


Article 10.- Relació entre les figures

 • Els socis es reuniran regularment amb l'objectiu principal d'elaborar calendaris d'activitats i proposar i promoure inquietuds. Qualsevol soci pot sol·licitar al coordinador una reunió amb un ordre del dia determinat, així com el coordinador convocarà reunions periòdiques.
 • El guia i el coordinador estaran contínuament en contacte ajudant-se mútuament en el disseny de l'activitat i en l’exercici del les competències mútues.
 • Els assistents a una activitat deuran col·laborar en el bon desenvolupament de la tasca del guia, que ho fa de manera altruista, així com en aportar totes les dades exigides el més aviat possible, complir amb els terminis acordats i ser constructius.
 • Els socis deuran implicar-se en la mesura del que siga possible en les reunions i activitats com assistents, aportar iniciatives i confeccionar activitats. De tots depèn el bon funcionament de la Secció.Títol III. Economia


Article 11.- Associació

Resta definida per l’aportació al Club de la quota que s’hi estipule.


Article 12.- Altres aportacions

És la intenció de la Secció de Muntanyisme aconseguir un equilibri entre la cobertura de les seues necessitats econòmiques i les de les persones a qui van dirigides les activitats, per obtenir com a resultat un muntant econòmic que atorgue seguretat d’acció, que responga a l’objectiu d’associació no lucrativa i d’altra part, done un servei el més econòmic possible per facilitar-hi l’assistència.


Per tant, el acords següents estaran en constant revisió per l’assemblea de la Secció si les necessitats, o la manca d’aquestes, obliguen a canvis o reajustaments:

 • Es preveu la possibilitat d’una aportació fixa per dia d’activitat per als no-socis amb l’objectiu de fomentar-ne l’associació al Club on s’inclou la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Es preveu la possibilitat d'una aportació fixa per dia d'activitat per als quals no disposen del carnet de la federació amb l'objectiu de cobrir la contractació del segur de responsabilitat civil i fomentar la federació.
 • Es preveu la possibilitat d’una aportació fixa per quilòmetre als propietaris dels vehicles que es posen al servei de les activitats amb l’objectiu de no causar-los pèrdues.


Article 13.- Assegurança de responsabilitat civil

La Secció de Samarucs de Muntanyisme, en resposta a la Llei 2/2011 de 22 de març de la Generalitat Valenciana per a l’esport i l’activitat física disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb l’esmentada llei, que es renovarà anualment.Títol IV. Revisió


Article 14.- Actualitzacions, reformes i modificacions

Aquest reglament s’actualitzarà segons les actes de reunions de l’assemblea de la Secció per afegir-hi o actualitzar-hi annexes de dates posteriors.


Aquest reglament es reformarà o modificarà en part o en la seua totalitat en assemblea de la Secció, i serà revisat i aprovat per la junta del Club.


Disposició addicional:

Tot allò que no estiga previst en aquest reglament vindrà regit per la normativa que establisquen els estatuts del Club esportiu LGTB+ Samarucs València, i en el seu defecte es considerarà allò que s’acorde en la Junta en cas que així fora requerit. La decisió de la Junta serà vinculant durant el període entre assemblees si la decisió requerida fora d’urgència per a la seua aplicació.


Disposició derogatòria:

Des de l’aprovació i publicació d’aquest reglament queda derogat tot reglament i normativa anterior.


ANNEXES


Annex 1.- Acord amb altres entitats (anterior al 19-5-2012)

Hi ha un acord en vigor amb tots el grups esportius que pertanyen al ADI pel qual els socis de tots aquest clubs tenen els mateixos avantatges econòmics per assistir a les activitats que els socis de Samarucs i viceversa.


Annex 2.- Aportacions econòmiques (8-2-2014)

Les aportacions econòmiques en l’esmentada data son les següents:

 • Aportació anual per a despeses del Club: 20 €
 • Aportació de no-socis per dia d’assistència a activitats: 3 €
 • Aportació dels no federats per dia d’assistència a activitats: 1 €
 • Aportació per les despeses de transport privat per vehicle: 0.25 €/km


Annex 3. Particularitats del transport privat (8-2-2014)

Les despeses provinents del transport privat, s’han de prorratejar entre els assistents de manera següent:

 • El valor serà calculat conjuntament entre el guia i el coordinador de la secció.
 • El valor total de la despesa de tots els cotxes s’ha de dividir entre els assistents a l’activitat, tret del guia (vegeu l’article 9).
 • El guia recollirà les aportacions i les repartirà entre els cotxes de manera igualitària.


Annex 4. Assegurança de responsabilitat civil

Segons la llei esmentada en l’Article 13, actualment s’ha contractat una assegurança de responsabilitat civil amb Generali Seguros, la qual es renovarà el mes de gener de cada any.


Posted on Sunday, October 21st 2012
ADI AGRUPACIÓN DEPORTIVA IBÉRICA LGTB
CLUB ASSOCIAT A
AGRUPACIÓN DEPORTIVA
IBÉRICA lgtb
MIAUKATUZ VITORIA-GASTEIZ
GEHITU
MADRID TITANES RUGBY
PANTERES GROGUES
GMADRID SPORTS
HALEGATOS
MADPOINT
ELAIOS
CHRYSALLIS
BJWHF
CIERZO
DEPORTE Y DIVERSIDAD